1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejsza polityka prywatności strony internetowej www.magwebstudio.pl ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów.

1.2 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.magwebstudio.pl jest Marek Niewiadomski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mag Web Studio Marek Niewiadomski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Oskara Kolberga 14, 55-120 Golędzinów, NIP 5020032052, REGON 021482942, adres poczty elektronicznej: biuro@magwebstudio.pl – zwany dalej „Administratorem”.

1.3 Dane osobowe Usługobiorcy lub Klienta są przetwarzane zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1.4 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1 Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

2.2 Otrzymane dane osobowe są przetwarzane w celu:

2.2.1 Świadczenia usług drogą elektroniczną lub telefoniczną, w odpowiedzi na przesłane zapytanie (wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www.magwebstudio.pl, przesłanie e-maila z zapytaniem bezpośrednio na adres: biuro@magwebstudio.pl).

2.2.2 Realizacji umów o świadczenie usług, oferowanych przez firmę Mag Web Studio Marek Niewiadomski.

2.2.3 Marketingu bezpośredniego, wykorzystywanego w celu zaproponowania Klientom usług świadczonych przez firmę Mag Web Studio Marek Niewiadomski.

2.2.4 Windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych.

2.2.5 Dane osobowe są także przetwarzane do celów podatkowych, rachunkowych, windykacji należności, rozstrzygania sporów.

2.2.6 Przechowywania w celach archiwizacyjnych.

2.3 Możliwi odbiorcy danych osobowych:

2.3.1 Firmy zewnętrzne świadczące usługi hostingowe, serwerowe.

2.3.2 Firmy rachunkowe świadczące usługi księgowe, banki, kancelarie prawne, analitycy finansowi, doradcy podatkowi.

2.3.3 Firmy analityczne świadczące usługi z zakresu analizy ruchu na stronie, odwiedzin strony.

2.3.4 Podwykonawcy, realizujący usługi na zlecenie firmy Mag Web Studio Marek Niewiadomski (drukarnie, firmy projektowe, agencje interaktywne)

2.3.5 Organy publiczne, które zajmują się ściganiem działalności niezgodnej z prawem, w tym Policja, sądy, izba celna, urzędy skarbowe, w związku z prowadzonym przez nich postępowaniem.

2.3.6 Dane mogą zostać przekazane do krajów trzecich, w tym do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.

2.3.7 Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.

2.3.8 Pracownicy i współpracownicy firmy Mag Web Studio Marek Niewiadomski.

2.4 Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców lub Klientów, które:

2.4.1 zostaną umieszczone w formularzu kontaktowym, przesłanym za pośrednictwem strony www.magwebstudio.pl lub bezpośrednio na adres e-mailowy biuro@magwebstudio.pl.

2.4.2 zostaną przekazane w celu podpisania i realizacji umowy na świadczenie usług, oferowanych przez firmę Mag Web Studio Marek Niewiadomski lub podwykonawców, realizujących zamówienie na podstawie zlecenia od firmy Mag Web Studio Marek Niewiadomski.

2.5 Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających z formularza kontaktowego lub bezpośredniego kontaktu e-mailowego: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W przypadku zawarcia umowy na świadczenie usług, Administrator może przetwarzać dodatkowo: nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).


3. PRAWA KLIENTA LUB USŁUGOBIORCY

3.1 Osoba, której dane są przetwarzane:

3.1.1 ma prawo dostępu do swoich danych;

3.1.2 ma prawo do ich sprostowania;

3.1.3 ma prawo do ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym);

3.1.4 ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

3.1.5 ma prawo do ich przenoszenia do innego administratora;

3.1.6 ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (skorzystanie z tego prawa, nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody);

3.1.7 ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


4. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

4.1 Firma Mag Web Studio Marek Niewiadomski przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji danej usługi oraz przez czas wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


5. PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

5.1 Firma Mag Web Studio Marek Niewiadomski nie prowadzi przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.


6. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

6.1 Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

6.2 Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej www.magwebstudio.pl w następujących celach:

6.2.1 zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy.

6.2.2 dostosowywania zawartości strony internetowej www.magwebstudio.pl do indywidualnych preferencji Usługobiorcy lub Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej www.magwebstudio.pl.

6.2.3 prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej www.magwebstudio.pl.

6.3 Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej www.magwebstudio.pl.

6.4 Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez stronę internetową www.magwebstudio.pl – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

6.5 Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:


7. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

7.1 Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne, związane z korzystaniem ze strony internetowej www.magwebstudio.pl (adres IP, domena), do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową www.magwebstudio.pl. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową www.magwebstudio.pl. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

7.2 Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.

7.3 Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek podanie w formularzu kontaktowym e-maila Usługobiorcy lub Klienta, jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Brak zgody na udostępnienie danych, potrzebnych do podpisania umowy o świadczenie usług, będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Strona internetowa www.magwebstudio.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej www.magwebstudio.pl.

8.2 Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8.3 Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

8.3.1 Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem (m.in. stosowanie haseł dostępowych).

8.3.2 Certyfikat SSL.

8.3.3 Przesyłanie szyfrowanej korespondencji e-mailowej, zawierającej dane osobowe.